Politicky exponovaná osoba: Kdo to je? - COREDO

Politicky exponovaná osoba: Kdo to je?

Zákon č. 253/2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, často označovaný také jako zákon o praní špinavých peněz nebo AML zákon, stanoví, kdo přesně se označuje jako politicky exponovaná osoba (v angličtině “Politically exposed person” nebo zkráceně “PEP“).

Definice uvedená v tomto zákoně však může být vykládána různými způsoby, což někdy vede k určitým nejasnostem. Finanční analytický úřad (FAÚ) proto vydal Metodický pokyn č. 7 ze dne 22. listopadu 2022, který upřesňuje, koho lze označit za politicky exponovanou osobu. Konkrétní výčet veřejných funkcí, které by kvalifikovaly osobu jako politicky exponovanou, lze nalézt na webových stránkách FAÚ.

Informace v tomto článku se týkají pouze společností, které jsou registrovány a působí v České republice. Současně se 90 % informací uplatňuje i v jiných jurisdikcích v EU.

Veřejné funkce a posty, které umožňují zařazení osoby do kategorie PEP

Podle informací obsažených v Metodickém pokynuč. 7, zveřejněném FAÚ, seznam politicky exponovaných osob zahrnuje:

 • Osoby zastávající nejvyšší veřejné funkce (prezident, předseda vlády, ředitel Kanceláře prezidenta republiky, náčelník generálního štábu a jeho zástupci, ministři a jejich zástupci, poslanci, senátoři atd.);
 • Vedoucí ústředních orgánů státní správy a jeho zástupce (Český statistický úřad, Česká báňská správa, Správa průmyslového vlastnictví, Správa státních hmotných rezerv, Národní bezpečnostní úřad a další);
 • Předsedové a místopředsedové řídících orgánů politických stran a politických hnutí;
 • Vedoucí představitel územní samoprávy (starostové a jejich zástupci, tajemníci obcí, hejtmani a jejich zástupci atd.);
 • Soudci Nejvyššího a Ústavního soudu;
 • Členové bankovní rady centrální banky;
 • Vyšší důstojníci ozbrojených sil nebo sboru;
 • Vedoucí diplomatických misí (velvyslanci, generální konzulové, chargé d’affaires, poslanci Evropského parlamentu atd.);

Jak zjistím, zda osoba spadá do kategorie PEP?

Politically exposed person: who is itPodle všeobecně přijímané definice zahrnuje seznam osob se sníženou důvěryhodností osoby, které by se na základě svého postavení a vlivu mohly potenciálně podílet na korupci a úplatkářství.

Pro určení, zda osoba spadá do této kategorie, je nutné postupovat jak podle zákona proti praní špinavých peněz, tak podle Metodického pokynu č. 7 FAÚ, neboť zákonná definice PEP se omezuje na obecné formulace a neuvádí taxativní výčet veřejných funkcí, jejichž výkonem osoba získává status PEP.

Dále je třeba poznamenat, že podle § 4 odst. 5 písm. b) bodu 1 AML zákona patří do kategorie PEP blízcí přibuznívyjmenovaných osob a osoby, které s nimi mají blízkéobchodní vztahy.

Bohužel neexistuje žádný seznam PEP. To znamená, že povinné osoby budou muset v každém případě před uskutečněním obchodunebo zahájením obchodního vztahu zjistit, zda potenciální klient/protistrana není PEP. Postupy pro určení, zda má osoba status PEP, jsou nedílnou součástí systému vnitřních zásad každé společnosti, která je povinna identifikovat své klienty. Každé ověření musí být provedeno v úplnosti a podrobnosti o jeho výsledcích musí být písemně zaznamenány.

Proces určování statusu PEP: jaký je postup?

Chcete-li zjistit, zda osoba spadá do kategorie PEP, doporučujeme:

 • provést online průzkum s využitím národního seznamu vládních funkcí a pracovních míst;
 • využít zpoplatněné online zdroje, které pomohou identifikovat osoby se sníženou důvěryhodností na základě veřejně dostupných informací (např. https://www.pepcheck.cz/);
 • získat písemné prohlášení od zákazníka/protistrany.

Je důležité, aby byla osoba plně informována o významu statusu PEP v kontextu zákona o praní špinavých peněz. V podmínkách spolupráce je rovněž důležité uvést, že klient je povinen oznámit PEP veškeré změny svého statusu v průběhu obchodního vztahu.

Metodický pokyn č. 7 FAÚ doporučuje použít k ověření každého jednotlivého klienta více než jednu z těchto metod.

Jak postupovat, pokud je status PEP potvrzen?

V takových situacích musí osoby a společnosti, které jsou ze zákona povinny ověřovat své klienty, použít určitý postup. Ustanovení § 9a zákona o boji proti praní peněz a financování terorismu stanoví zesílenouidentifikaci a kontrolu klienta. Povinná je rovněž identifikace zdrojů finančních prostředků politicky exponovaných osob.

Metodický pokyn FAÚ č. 7 umožňuje povinným osobám rozdělit klienty PEP do skupin s vyšším a nižším rizikem praní špinavých peněz a financování terorismu. Na každou skupinu lze proto aplikovat různé mechanismy kontroly přiměřeně k riziku.

Například u osob s nízkým rizikem postačí k potvrzení původu finančních prostředků čestné prohlášení zákazníka, zatímco u osob s vysokým rizikem by měly být použity jiné zdroje informací (např. daňová přiznání, bankovní výpisy atd.).

Je třeba také připomenout, že v § 15 odst. 2 AML zákona je uvedeno, že pokud PEP odmítne poskytnout informace o původu finančních prostředků nebo jiných aktiv použitých v transakci, povinná osoba by s ní neměla žádným způsobem spolupracovat.

ZANECHTE NÁM KONTAKTNÍ ÚDAJE
A ZÍSKEJTE KONZULTACI

  Kontaktováním nás souhlasíte s tím, že vaše údaje budou použity pro účely zpracování vaší žádosti v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.