Všeobecné obchodní podmínky COREDO. Přečtěte si dokument

Pravidla a podmínky

1. ÚVOD

1.1. Pokud není ve Smlouvě o poskytování služeb stanoveno jinak, rozumí se v těchto Všeobecných obchodních podmínkách těmito termíny následující:

 1. Podmínky” tyto Všeobecné obchodní podmínky;
 2. Klient” či “vy” strana přijímající Služby poskytované společností COREDO;
 3. COREDO” či “my” RES JUDICATA s.r.o., tj. společnost založená a existující v souladu se zákony České republiky. IČO 28548159, právní adresa: Olšanská 2898/4h, Žižkov, 130 00 Praha 3;
 4. Služby”: poradenské služby, které COREDO poskytuje svým klientům v souladu se Smlouvou o poskytování služeb uzavřené mezi společností COREDO a těmito klienty;
 5. Smlouva o poskytování služeb”: písemná nebo ústní dohoda stanovující podmínky poskytování Služeb mezi Klientem a společností COREDO, stanovující rozsah těchto Služeb a poplatek za ně;
 6. Jednání” jakákoli písemná, elektronická, ústní nebo jiná komunikace mezi Klientem a společností COREDO o poskytování Služeb;
 7. Webové stránky COREDO” www.coredo.cz, kde jsou specifikovány Služby;
 8. Pracovní den” den, který není sobotou, nedělí nebo státním svátkem, které jsou podle právních předpisů České republiky stanoveny jako dny pracovního klidu;
 9. Nařízení o ochraně osobních údajů”: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU 2016/679) a jeho případné změny či nahrazení platné v právním řádu České republiky;
 10.  “Právo duševního vlastnictví” veškeré patenty, práva k vynálezům, užitným vzorům, autorská práva a práva s nimi související, ochranné známky, obchodní, firemní a doménová jména, práva k goodwillu a k žalobám za zneužití, práva k průmyslovým vzorům, práva k počítačovému software, práva k databázím, osobnostní práva a jiná práva duševního vlastnictví, vždy registrovaná i neregistrovaná, včetně všech žádostí o prodloužení nebo rozšíření těchto práv a všech podobných nebo rovnocenných práv nebo forem ochrany v jakékoliv části světa;
 11. Důvěrné informace”:

1) jakékoli informace o zaměstnancích, vedení, vlastnících, obchodních partnerech nebo klientech Sdělující strany;

2)obsah a existence jednání stran o Účelu, podmínkách, a jejich potenciálním obchodním vztahu;

3) veškeré informace, údaje, obchodní plány, finanční údaje společnosti, obchodní tajemství nebo know-how sdělené Přijímající straně nebo jejím zástupcům, ať už přímo nebo nepřímo Sdělující stranou, a to před datem účinnosti, v den účinnosti nebo po něm, ať už písemně, elektronickými prostředky, ústně nebo jakoukoli jinou formou, vždy a bez ohledu na to, zda jsou tyto informace opatřeny značkou potvrzující jejich důvěrnost;

4) veškeré informace a související materiály jakékoli povahy týkající se Účelu a obchodní, finanční, marketingové, technické nebo jiné informace jakékoli povahy, know-how, softwarový kód, obchodní tajemství a jiné informace týkající se Sdělující strany, v jakékoli formě a sdílené jakýmkoli způsobem (a jakoukoli osobou), spolu s jakýmikoli reprodukcemi těchto informací v jakékoli formě nebo jakoukoli částí či částmi těchto informací;

5) informace týkající se budoucích plánů Sdělující strany a/nebo jejích přidružených společností, jejích dodavatelů, klientů nebo jiných třetích stran, které se aplikují, plánují nebo vyvíjejí, jako jsou marketingové strategie, výzkum nových produktů, probíhající projekty a návrhy, vlastní výrobní postupy, strategie výzkumu a vývoje a podobné položky;

6) veškeré navrhované ceny a/nebo odhadované poplatky za služby nabízené Sdělující stranou; a

7) veškeré další informace, které se týkají Sdělující strany a které by rozumný podnikatel považoval za důvěrné;
ale s vyloučením jakýchkoli informací, které:

 1. jsou veřejně dostupné v době jejich sdělení nebo se stanou veřejně dostupnými jinak než v důsledku porušení ze strany Přijímající strany;
 2. byly v držení Přijímající strany nebo jejích zástupců před tím, než byly sděleny Přijímající straně, bez jakéhokoli omezení, pokud jde o jejich použití nebo sdílení před tím, než byly sděleny Přijímající straně;
 3. byly zpřístupněny Přijímající straně nebo jejím zástupcům poté, co byly Přijímající straně sděleny (což lze prokázat jejími písemnými záznamy nebo jinými přiměřenými důkazy), a to z jiného zdroje než od Sdělující strany, přičemž tento zdroj není právně nebo smluvně omezen v poskytování takových informací; nebo
 4. byly Přijímající stranou prokazatelně (písemnými záznamy nebo jinými přiměřenými důkazy) vyvinuty bez použití Důvěrných informací;

l. “Subdodavatel” nezávislý dodavatel, kvalifikovaný pro poskytování příslušných služeb a se kterým společnost COREDO uzavřela náležitou dohodu, což je doložitelné písemnou smlouvou.

m.  “Pravidla AML” zásady prevence praní špinavých peněz a financování terorismu plynoucí ze zákona č. 253/2008 Sb. (Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu), ve znění pozdějších předpisů.

1.2. Podmínky jsou standardními všeobecnými obchodními podmínkami, na základě kterých COREDO poskytuje své Služby svým Klientům.

1.3. Tyto Podmínky upravují poskytování všech Služeb společností COREDO nebo jejím jménem jejím Klientům a vstahují se na veškeré právní vztahy mezi společností COREDO a jejími Klienty.

1.4. Tyto Podmínky nabývají právní účinnosti okamžikem souhlasu Klienta s těmito Podmínkami (“Datum účinnosti”) a rozšiřují své právní účinky na veškerá jednání a/nebo právní vztahy mezi Klientem a společností COREDO od okamžiku první komunikace Klienta se společností Coredo, ať už před, během nebo po Datu účinnosti těchto Podmínek.

1.5. Tyto Podmínky je třeba číst ve spojitosti s jakoukoliv Smlouvou o poskytování služeb uzavřenou mezi společností COREDO a Klientem, která je v příslušných případech připojena k těmto podmínkám a může na ně odkazovat. V případě jakéhokoli nesouladu, rozporu a/nebo kontradikce mezi němito Podmínkami a ustanoveními Smlouvy o poskytování služeb jsou upřednostněna ustanovení Smlouvy o poskytování služeb.

1.6. Uzavřením smlouvy na základě těchto Podmínek Klient souhlasí s jejich možným uplatněním na budoucí smlouvy uzavřené mezi ním a společností COREDO, a to i když to není výslovně uvedeno.

2. NAŠE SLUŽBY

2.1. Společnost COREDO poskytne služby svým klientům v souladu se všemi platnými zákony, předpisy, kodexy praxe a profesními standardy a s přiměřenou dovedností, péčí, dobrou vírou a profesionální praxí, avšak společnost COREDO nezaručuje, že Služby nebo jakékoli dokumenty poskytnuté v souvislosti se Službami budou bezchybné nebo že budou odstraněny jakékoli závady.

2.2. COREDO určí podle svého uvážení způsob, jakým budou její služby Klientovi poskytovány, přičemž v rámci možností zohlední přiměřené požadavky a představy vyjádřené Klientem.

2.3. Společnost COREDO je oprávněna zapojit do poskytování svých služeb Subdodavatele, kteří disponují specifickými odbornými znalostmi, za předpokladu, že tyto třetí strany přijmou obdobné závazky mlčenlivosti, jaké se vztahují na společnost COREDO.

2.4. COREDO poskytne své služby jako nezávislý dodavatel a nebude služebníkem ani zástupcem Klienta.

2.5. Veškeré lhůty nebo datumy stanovené ve smlouvě o poskytování služeb pro poskytnutí nebo dokončení Služeb společností COREDO jsou pouze odhadované a nikdy se nepovažují za určující. Smluvní strany navíc tímto berou na vědomí, že časový harmonogram stanovený pro poskytování Služeb se může v průběhu uvedeného plnění změnit. COREDO v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění při poskytování těchto Služeb.

2.6. Vzhledem k povaze Služeb se předpokládá, že Klient nebude činit společnost COREDO odpovědnou za případné ztráty jakéhokoli charakteru, které mu vzniknou jednáním na základě rad jejích zaměstnanců.

3. POVINNOST KLIENTA

3.1. Klient je povinen vždy řádně a včas zpřístupnit společnosti COREDO veškeré informace a dokumenty, které COREDO považuje za nezbytné k řádnému poskytování svých Služeb.

3.2. Klient je povinen poskytnout veškerou součinnost potřebnou pro řádné a včasné poskytování Služeb a řádně informovat o všech skutečnostech a okolnostech, které mohou být pro COREDO v souvislosti s poskytováním Služeb relevantní.

3.3. Klient ručí za správnost, úplnost a spolehlivost všech informací a dokumentů poskytnutých společnosti COREDO. Veškeré informace, které Klient poskytne společnosti COREDO, se považují za pravdivé, přesné a nezavádějící podle vašeho nejlepšího vědomí (to je důležité, protože společnost COREDO nebude ověřovat správnost a úplnost informací, které Klient poskytne, pokud se k tomu společnost COREDO nezavázala v rámci poskytovaných Služeb).

3.4. COREDO nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu vzniklou v důsledku spoléhání se na jakékoli informace nebo za nepřesnost či chybovost jakéhokoli dokumentu poskytnutého Klientem.

3.5. Klient je povinen neprodleně oznámit veškeré změny informací poskytnutých společnosti COREDO.

3.6. Klient nezveřejní ani jinak nezpřístupní třetí straně obsah návrhů, reportů, prezentací, zpráv nebo jiných sdělení společnosti COREDO. Klient dále nesmí bez písemného souhlasu společnosti COREDO zveřejnit žádné metody a pracovní strategie, které společnost COREDO používá při poskytování svých Služeb.

3.7. Klient nepoužije jméno a názory společnosti COREDO v souvislosti s jakýmkoli prospektem, finančním výkazem nebo jiným veřejným dokumentem bez písemného souhlasu společnosti COREDO.

4. POPLATKY A VÝDAJE

4.1. Klient hradí společnosti COREDO poplatky ve výši uvedené ve Smlouvě o poskytování služeb a/nebo na faktuře a/nebo jiném platebním dokladu.

4.2. Není-li ve Smlouvě o poskytování služeb uvedeno jinak, má COREDO nárok na náhradu všech cestovních výdajů a výdajů na ubytování Klientem, které mu v souvislosti s plněním jeho povinností podle této Smlouvy o poskytování služeb důvodně a řádně vznikly, a to po předložení dokladů, které může Klient rozumně požadovat.

4.3. Není-li ve Smlouvě o poskytování služeb uvedeno jinak, bude platba provedena do deseti (10) dnů od obdržení faktury a/nebo jiného platebního dokladu vystaveného na základě poskytnutých služeb. Platba se provádí na bankovní účet uvedený na faktuře a/nebo jiném platebním dokladu.

4.4. Veškeré mimořádné náklady vzniklé v důsledku nebo související se zpožděním dokončení Služeb, které vzniklo v důsledku toho, že Klient řádně neposkytl společnosti COREDO požadované informace a dokumentaci, nese v plném rozsahu Klient.

5. DŮVĚRNOST A OCHRANA ÚDAJŮ

5.1. Během poskytování Služeb i po jeho skončení jsou obě strany povinny zachovávat mlčenlivost o všech informacích druhé strany, které získají v souvislosti s poskytováním Služeb. Žádná ze stran nesmí tyto informace použít jinak než v souvislosti se Službami ani je nesmí prozradit žádné třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

5.2. Přijímající strana je povinna zachovávat mlčenlivost o všech Důvěrných informacích, neprozradit je žádné osobě a používat Důvěrné informace pouze k účelu, ke kterému byly poskytnuty, a k žádnému jinému účelu.

5.3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze zpracování údajů se řídí přísně podle platných právních Nařízeních o ochraně osobních údajů.

6. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

6.1. Veškerá předem existující Práva duševního vlastnictví jedné ze stran, která jsou k dispozici pro použití v souvislosti s poskytováním Služeb, zůstávají ve vlastnictví této strany; druhá strana obdrží licenci k použití těchto Práv v rozsahu nezbytném k tomu, aby mohla poskytovat Služby nebo využívat jejich výhod.

6.2. Veškerá Práva duševního vlastnictví, která vzniknou v průběhu poskytování Služeb, náleží společnosti COREDO. Klient má bezplatnou a časově neomezenou licenci k užívání těchto práv, aby mohl mít prospěch ze Služeb pro použití v rámci svého vlastního podnikání.

7. VYŠŠÍ MOC

7.1. Pokud je některá ze stran postižena vyšší mocí, je povinna neprodleně písemně informovat druhou stranu o skutečnostech, které tuto vyšší moc představují, a plně ji informovat o jejím trvání a o jakékoli změně okolností v době, kdy taková vyšší moc trvá.

7.2. Společnost COREDO neodpovídá za nedodržení svých povinností v důsledku příčin, které nemůže ovlivnit, mimo jiné včetně požárů, stávek, povstání, nepokojů, embarg, nedostatku materiálu, zpoždění v dopravě, požadavků civilních nebo vojenských orgánů, války, občanských nepokojů nebo teroristických akcí, pandemie nebo jiných podobných okolností, které lze považovat za vyšší moc. Pokud neplnění z důvodu některé z těchto skutečností bude trvat 60 (šedesát) dní, má společnost COREDO právo ukončit smluvní vztah (poskytování jakýchkoliv služeb) bez závazků vůči Klientovi, a to doručením písemného oznámení Klientovi.

8. VYPOVĚZENÍ

8.1. Tyto Podmínky zůstávají v platnosti, dokud je nevypoví Klient nebo Společnost.

8.2. Společnost COREDO si vyhrazuje právo kdykoli ukončit platnost těchto Podmínek, a to podle vlastního uvážení bez udání důvodů tohoto rozhodnutí, avšak v každém případě v přísném souladu se zákonem a Smlouvou o poskytování služeb.

8.3. COREDO se vynasnaží oznámit Klientovi svůj záměr ukončit poskytování Služeb alespoň 14 (čtrnáct) dní předem, ale COREDO má právo v případě potřeby činnost ukončit okamžitě (zejména v případě, že Klient porušuje AML zákon a/nebo AML pravidla), v každém případě však v souladu se zákonem.

8.4. Tyto Podmínky a další příslušné dokumenty okamžitě pozbyjí platnosti v případě, že se Společnost a Klient na takovém okamžitém ukončení vzájemně dohodnou.

9. PLNĚNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

9.1. COREDO plní své povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb způsobem, který je v souladu s příslušnými právními požadavky.

9.2. Při plnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování služeb musí COREDO dodržovat příslušné požadavky obsažené v platných právních předpisech týkajících se zdraví, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

10. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

10.1. Smlouva o poskytování služeb se řídí a interpretuje v souladu s právním řádem České republiky.

10.2. Všechny spory, které nelze vyřešit smírnou cestou a jednáním, budou postoupeny příslušným soudům v České republice a strany souhlasí s příslušností tamních soudů.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Veškerá ustanovení Podmínek, která svou povahou přesahují ukončení platnosti těchto Podmínek, zůstávají závazná a účinná i po ukončení platnosti těchto Podmínek, zejména ochrana všech Práv duševního vlastnictví a Důvěrných informací stran.

11.2. V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek je neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, platnost, zákonnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tím není nijak dotčena ani narušena a takové ustanovení je neúčinné pouze v rozsahu takové neplatnosti, nezákonnosti nebo nevymahatelnosti.

11.3. Tyto Podmínky platí společně se smlouvou o poskytování služeb a jsou pro Strany povinné a právně závazné.