Informační upozornění - COREDO

Informační upozornění

Tyto webové stránky slouží pouze k informačním účelům a nejsou určeny jako reklama na jakékoli služby a nelze je za takovou reklamu považovat.

Tyto webové stránky a materiály na nich obsažené nejsou a nemohou být považovány za právní, daňové, strategické, investiční, finanční a/nebo jiné poradenství.

RES JUDICATA s.r.o. (dále jen COREDO) a/nebo její přidružené společnosti, včetně těch, které se podílejí na přípravě a zveřejnění těchto webových stránek (materiálů na nich zveřejněných), neodpovídají za případné důsledky použití informací obsažených na těchto webových stránkách uživateli; ani za použitelnost materiálů zveřejněných na těchto webových stránkách pro konkrétní účely a úkoly případných uživatelů těchto materiálů. Uživatelům těchto webových stránek se doporučuje, aby vyhledali konkrétní radu, pokud potřebují přijmout rozhodnutí, která mohou mít a/nebo zahrnují právní důsledky.

Tyto webové stránky a materiály na nich obsažené nepředstavují nabídku na uzavření smlouvy o poskytování služeb ani jiné smlouvy. Služby jsou poskytovány výhradně na základě smlouvy uzavřené s klientem v souladu s platnými právními předpisy.

Společnost COREDO neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádné závazky (výslovné ani předpokládané) ohledně poskytování jakýchkoli služeb, jejich kvality a použitelnosti pro konkrétní účel uživatele těchto webových stránek v rámci těchto webových stránek a materiálů na nich zveřejněných.

Společnost COREDO nebude poskytovat služby žádnému potenciálnímu klientovi, pokud by taková činnost byla v rozporu s platnými právními předpisy, kterými se takový klient řídí.

Společnost COREDO nenese odpovědnost za jakékoli škody (mimo jiné včetně škod za ztrátu obchodu nebo zisku), ať už smluvní, deliktní nebo jiné, vzniklé v důsledku používání nebo nemožnosti používat tyto webové stránky nebo materiály na nich obsažené, nebo jakéhokoli jednání nebo rozhodnutí přijatého v důsledku používání těchto webových stránek nebo materiálů na nich obsažených.

Tyto stránky a materiály na nich obsahují výhledová prohlášení, která jsou “výhledovými prohlášeními”. Tato prohlášení, která mohou být vyjádřena různými způsoby, včetně použití sloves v budoucím a přítomném čase, se týkají mimo jiné možného vývoje a obchodních výsledků společnosti COREDO a typů služeb a produktů nabízených zákazníkům. Tato výhledová prohlášení jsou založena na předpokladech souvisejících s riziky a nejistotou a mohou se změnit na základě různých důležitých faktorů (z nichž některé společnost COREDO nemůže ovlivnit). Skutečné výsledky, k nimž se tato prohlášení vztahují, se mohou v důsledku těchto rizik nebo nejistot podstatně lišit od výsledků popsaných nebo naznačených.

Společnost COREDO nepřebírá žádnou povinnost aktualizovat jakákoli prohlášení tak, aby odrážela události nebo okolnosti, které mohou nastat po zveřejnění těchto materiálů na těchto webových stránkách, nebo jiné nepředvídané události.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, autorská práva ke všem materiálům na těchto webových stránkách náleží společnosti COREDO. Veškeré informace zpřístupněné na těchto webových stránkách a/nebo odborníky, a to i ústně, mohou být použity k dalšímu šíření pouze s předchozím souhlasem společnosti COREDO a s uvedením zdroje.

Veškeré změny a doplňky těchto informací lze provádět výhradně s předchozím souhlasem společnosti COREDO. Informace na těchto webových stránkách mohou být měněny, upřesňovány, revidovány a doplňovány, aniž by společnost COREDO byla povinna o těchto změnách, upřesněních a doplněních informovat uživatele těchto webových stránek.