Právní servis a ochrana Archives - COREDO

Právní servis a ochrana

Estonsko je často považováno za jednu z nejrozvinutějších postkomunistických zemí. Podle indexu vnímání korupce (CPI), který zveřejňuje organizace Transparency International, je zde míra korupce jedna z nejnižších na světě a země se v tomto ukazateli řadí na 15. místo. Estonská ekonomika je založena především na sektoru služeb, včetně hotelových služeb a obchodu, a na průmyslové výrobě, která zahrnuje strojírenství, chemický průmysl, stavbu lodí a zpracování dřeva. Estonsko se může pochlubit silným sektorem informačních technologií (IT) a je považováno za jednu z nejvyspělejších zemí v Evropě, pokud jde o digitalizaci státní správy a veřejných služeb, známou jako “digitální stát E-stonia”. Tallinn slouží jako finanční centrum Estonska a estonská centrální banka je členem Evropského systému centrálních bank. Přestože je Estonsko známé jako jedna z nejpříznivějších jurisdikcí pro zahraniční investice a podnikání nerezidentů, mohou se zde podnikatelé setkat s potížemi jak ve fázi registrace společnosti, tak při její další činnosti (zejména pokud podnikání vyžaduje získání licence).

Švýcarsko je jednou z nejúspěšnějších a nejprosperujících zemí na světě. Místní vládě se podařilo vytvořit příznivé podnikatelské prostředí jak pro rezidenty, tak pro zahraniční podnikatele. Pro ty však otevření podniku vyžaduje splnění určitých podmínek, například získání povolení kategorie C, které umožňuje nerezidentům a neobčanům zemí EU žít a pracovat ve Švýcarsku. Případně mohou podat podrobnou a odůvodněnou žádost o založení podniku kantonálním (regionálním) úřadům. Oba tyto požadavky mohou pro žadatele představovat určité obtíže, pro jejichž úspěšné zvládnutí je nezbytná odborná právní pomoc.

Podnikání ve Francii otevírá vynikající možnosti rozvoje a vstupu na mezinárodní trh. Ekonomika země každoročně přitahuje významné zahraniční investice a místní podnikatelské prostředí je loajální vůči podnikatelům nerezidentům. Tato jurisdikce patří mezi třicet zemí s nejpříznivějšími podmínkami pro podnikání. Přesto se podnikatelé, zejména zahraniční, často potýkají s obtížemi při volbě organizační formy podnikání a místní daňové politiky, což je nutí vyhledat pomoc profesionálních právníků.

Podle Eurostatu je Polsko šestou největší ekonomikou v EU a z hlediska nominálního HDP se řadí na 21. místo na světě. V této zemi je dobře rozvinutá průmyslová výroba, konkrétně strojírenství, hutnictví, těžební, chemický, lodní a lehký průmysl. Polsko je otevřené zahraničním investicím a poskytuje rozsáhlou podporu novým podnikům, kteří vytváří pracovní místa a přispívají daněmi do místní pokladny. Získání povolení k pobytu (pobytové karty) je zde pro podnikatele poměrně snadné. Nicméně začínající podnikatelé mohou mít potíže s nuancemi polského práva, zejména v oblasti daní, a při komunikaci s místními úředníky, neboť ta vyžaduje znalost polského jazyka.

Litevská ekonomika je jednou z nejrychleji rostoucích v Evropské unii a zaujímá první místo mezi pobaltskými zeměmi z hlediska HDP na obyvatele. Litva zaujímá 11. místo v žebříčku Světové banky Ease of Doing Business a v evropském žebříčku StartupBlink 2021, který hodnotí startupové ekosystémy, se umístila na 16. místě na světě a na 2. místě ve východní Evropě. Dobře rozvinutá jsou zde odvětví ropný, potravinářský, energetický, chemický průmysl, služby a zemědělství. Zahraniční investice do litevské ekonomiky jsou velmi podporovány. Podle údajů Litevské banky a Státní litevské datové agentury činily k 30. červnu 2022 za druhé čtvrtletí roku 2022 celkové přímé zahraniční investice 28,3 miliardy eur, což je o 10,4 % více než v prvním čtvrtletí roku 2022 a představuje 46,9 % HDP. Zahraniční podnikatelé se však mohou setkat s určitými obtížemi při otevírání bankovního účtu a podávání zpráv.

Lotyšsko sice není nejbohatší a nejúspěšnější zemí, ale díky svému členství v Evropské unii a úspěšnému přechodu na stabilní tržní hospodářství je poměrně oblíbenou zemí pro zahájení nového podnikání. Navíc je jednou z nejrozvinutějších zemí mezi postsovětskými státy a řadí se na třetí místo za Estonsko a Litvu. Sektor služeb tvoří asi 70 % HDP země spolu s rozvinutým finančním sektorem a v poslední době aktivně roste průmyslová výroba, včetně strojírenství, výroby elektrotechnického zboží, textilních výrobků a dalších. Zájem o investice do lotyšské ekonomiky rok od roku roste a zahraničním podnikatelům jsou nabízeny výhodné podmínky. Zahraniční občané, kteří investují více než 50 000 EUR do dlouhodobého majetku lotyšské společnosti, zde navíc mohou získat povolení k pobytu. V roce 2020 činil objem přímých zahraničních investic (PZI) do lotyšské ekonomiky 16,67 miliardy eur. Začínající podnikatelé se však mohou setkat s obtížemi při vyplňování dokumentace (která je k dispozici pouze v lotyštině) a otevírání účtu v místní bance.

Kyperská republika je známá svou otevřenou ekonomikou založenou na principech svobodného podnikání. Rozdělení ostrova na řeckou a tureckou část má významný vliv na hospodářskou situaci. Ekonomika řeckého sektoru je v lepším stavu, i když je značně vystavena vnějším faktorům. Kypr je od roku 2004 členem Evropské unie a od roku 2008 je zde oficiální měnou euro. Je pozoruhodné, že až 80 % HDP republiky tvoří služby a cestovní ruch. K ekonomice významně přispívá také těžební průmysl, zemědělství a strojírenství. Na ostrově je dobře rozvinutý bankovní sektor a sektor informačních technologií. Kypr je mimořádně atraktivní jurisdikcí pro zahraniční investice, jejichž objem v roce 2021 dosáhl podle centrální banky republiky 375 miliard eur. Obecně se zahraniční podnikatelé při registraci a podnikání na Kypru nesetkávají se zvláštními obtížemi. Jazyková bariéra a místní byrokracie však mohou představovat výzvu a komplikovat jejich činnost.

Italská ekonomika se řadí na 10. místo na světě podle nominálního HDP (od roku 2022). Nejrozvinutější je zde chemický, potravinářský, strojírenský a hutnický průmysl. Právní rámec v Itálii odpovídá mezinárodně uznávaným standardům. Podnikat zde mohou jak rezidenti, tak nerezidenti. Nerezidenti však musí splnit určité požadavky, například získat povolení k pobytu nebo dlouhodobé vízum (kategorie D), jehož získání může být náročné. Kromě toho mohou nerezidenti narazit na potíže s otevřením bankovního účtu, stejně jako s výběrem vhodné organizační a právní struktury pro své podnikání a s nuancemi v oblasti pracovněprávních předpisů.

Španělsko je mezi přistěhovalci z postsovětských zemí poměrně oblíbenou jurisdikcí pro zahájení podnikání. Registrace nové společnosti ve Španělsku je poměrně snadná, stát vítá zahraniční investice a požadavky na vykazování nejsou příliš složité. Daňová legislativa země a některé byrokratické nuance však mohou být pro podnikatele náročné.

Řecko, oficiálně známé jako Řecká republika, je malá země s rozvinutou ekonomikou, která v posledních letech čelila značným problémům z důvodu celosvětové finanční krize. Hospodářská situace se však postupně zlepšuje. Řecko je průmyslovou a agrární zemí, která má úzké hospodářské vazby se státy balkánského regionu a dalšími členy Evropské unie. Od roku 1981 je členskou zemí EU. Hlavní průmyslový potenciál Řecka se soustřeďuje v oblasti Atén a Soluně. Nejrozvinutějšími odvětvími jsou cestovní ruch, potravinářství, textilní výroba, chemická výroba a hutnictví. Podle řecké centrální banky přímé zahraniční investice do ekonomiky země v roce 2021 přesáhly 4,8 miliardy eur, což představuje pozoruhodný nárůst o 2 miliardy eur oproti roku 2020. Zahraniční podnikatelé jsou zde obecně přijímáni příznivě, avšak se nerezidenti mohou při registraci a provozu svých podniků setkat s problémy, včetně jazykových bariér, neznalosti místních právních složitostí a byrokratických procesů.

Podnikání v Německu otevírá podnikatelům široké možnosti. Tato země vítá zahraniční investice a její legislativa je velmi vstřícná vůči podnikatelům nerezidentům. Nicméně podnikání v Německu vyžaduje určité právní znalosti. Je tedy nezbytné dobře rozumět německému právu. Proto je ve většině případů zapotřebí profesionální právní pomoc, jelikož se v průběhu činnosti podniku neustále objevují specifické právní otázky.

Spojené království (UK) bylo vždy jednou z nejlepších zemí pro podnikání. Tato jurisdikce je pro podnikatele považována za velmi prestižní a má dobrou pověst. Velká Británie je jedním z předních světových finančních center a v žebříčku Světové banky Ease of Doing Business (snadnost podnikání) zaujímá 7. místo. Zároveň je však třeba zvážit mnoho právních nuancí jak při zakládání společnosti, tak při jejím dalším působení. Proto mnoho podnikatelů dává přednost najmutí profesionálního právníka nebo zadání právní podpory podnikání specializované společnosti.

Česká republika má poměrně atraktivní podmínky pro podnikání. Hospodářský systém země je považován za jeden z nejstabilnějších a nejúspěšnějších mezi postkomunistickými zeměmi. Je založen na strojírenství, palivové energetice, hutnictví, potravinářství a chemickém průmyslu. Rychle se také rozvíjí stavebnictví, služby, cestovní ruch a finanční sektor. Česká republika vytvořila příznivé podmínky pro rozvoj různých start-upů. Vítány jsou zejména mladé firmy působící v oblasti finančních technologií, umělé inteligence, energetiky a digitalizace. Překážkou v cestě začínajícím podnikatelům se však podle odborníků může stát nedokonalost právního systému České republiky a nedostatečná digitalizace správy dokumentů a veřejných služeb.

Země Evropské unie mají standardizovaný právní systém, který umožňuje fungování společného trhu a usnadňuje podnikání. Zároveň jsou některé aspekty života jednotlivých zemí upraveny také vnitřními právními předpisy, které musí podnikatelé brát v úvahu. To je zásadní zejména při působení na domácích trzích jednotlivých členských států.

Pro usnadnění vaší podnikatelské činnosti nabízíme služby právní podpory vašeho podnikání v Evropské unii. Specialisté právního oddělení COREDO se dobře orientují ve všech složitostech platné legislativy EU jako celku i každé země Unie zvlášť, což nám umožňuje poskytovat klientům komplexní podporu v různých oblastech práva.